43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg III C

INTERREG III C to jeden z wydzielonych komponentów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Program ten ma na celu przede wszystkim propagowanie współpracy w skali europejskiej pomiędzy regionami oraz gminami, ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie tych rodzajów działalności, które wspierane są w ramach Programów Celu 1 oraz 2 polityki strukturalnej, Inicjatywy INTERREG, Inicjatywy URBAN i rozwoju miast oraz przyszłych programów regionalnych działań innowacyjnych. Program ten dąży do poprawy efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez współpracę sieciową regionów.

INTERREG III C powinien zachęcać władze regionalne i inne organy publiczne, niezależnie od tego czy kwalifikują się do uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych, do postrzegania współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia, jakim dysponują inni. Dzięki temu wartość dodana poszczególnych interwencji funduszy strukturalnych w różnych regionach może się rozprzestrzenić w całej Europie.


Obszar współpracy w ramach INTERREG III C obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej. W celu sprawnego zarządzania programem, obszar ten podzielony został na cztery Strefy Programu: Północ, Południe, Wschód oraz Zachód, łącznie z wyspami i najbardziej oddalonymi obszarami. Program umożliwia również uczestnictwo państw akcesyjnych i krajów trzecich.
                                                
                                                                  

Polska uczestniczy w dwóch Strefach Programu INTERREG III C:

  • Program Strefy Północ (5 województw północnych: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie);

  • Program Strefy Wschód (11 województw: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie).

INTERREG III C jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), a współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet EFRR w okresie 2000-2006 wynosi 293,0 mln euro na wszystkie cztery strefy programu. Natomiast budżet Strefy Północ wynosi 28,6 mln euro, a budżet Strefy Wschód 46,5 mln euro.

Dodatkowo 15,0 mln euro przeznaczono na działania w ramach priorytetu specjalnego dotyczącego współpracy regionów przygranicznych (przy czym dla Strefy Północ 2,2 mln euro, a dla Strefy Wschód 12,3 mln euro).

Środki EFRR alokowane przez Polskę na INTERREG III C w latach 2004-2006 wynoszą 13,6 mln euro (Północ 3,6 mln euro, Wschód 8,4 mln euro).

Udział EFRR we współfinansowaniu projektów wynosi najwyżej 50% ogólnych kosztów podlegających finansowaniu. W przypadku uczestników z obszarów objętych Celem 1 polityki strukturalnej (m.in. Polska) dofinansowanie z EFRR może sięgać 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji. Brak możliwości płatności zaliczkowych.

W ramach INTERREG III C realizowane są następujące przedsięwzięcia:

  • Regionalne Przedsięwzięcia Ramowe (ang. RFO - Regional Framework Operations) - nowa oryginalna forma współpracy będąca swoistym -mini-programem-, umożliwiającym regionom partnerskim (NUTS II) wspólne opracowanie nowych strategicznych kierunków rozwoju terytorialnego. RFO wymagają obszernej struktury administracyjnej, umożliwiającej uzyskanie wysokiej intensywności współpracy koniecznej dla wspólnego wypracowania nowatorskich rozwiązań i dla realizacji podprojektów;

  • Projekty indywidualne - projekt koncentrujący się na jednym temacie współpracy, w który powinni być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech państw, z których przynajmniej dwa są państwami członkowskimi UE. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie wspierać projekty indywidualne kwotą od 200 tys. euro do 1 mln euro;

  • Współpraca sieciowa - forma współpracy, służąca przede wszystkim wymianie doświadczeń lub rozpowszechnianiu informacji wewnątrz większej grupy organów władzy publicznej lub odpowiedników instytucji publicznych. Sieć musi składać się z partnerów pochodzących z co najmniej pięciu państw, z których przynajmniej trzy są członkami UE lub należą do grupy krajów akcesyjnych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie wspierać projekty realizowane w ramach współpracy sieciowej kwotą od 200 tys. euro do 1 mln euro.

Każde przedsięwzięcie powinno wyznaczyć partnera wiodącego odpowiedzialnego za zarządzanie, realizację i koordynację działań pomiędzy zaangażowanymi uczestnikami. 

Odnośniki do najważniejszych stron dotyczących Programu INTERREG III C:


Oficjalna Strona Programu:  
www.interreg3c.net

www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm

Regionalne Przedsięwzięcia Ramowe "Regional Triangle of Weimar" INTERREG III C
www.trireg.net


Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
http://www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIC/INTERREG+III+C++Podstawowe+informacje/


Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK