43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg - Europejska Współpraca Terytorialna - Cel 3
Interreg - Europejska Współpraca Terytorialna - Cel 3

Co dalej po INTERREG IIIA Czechy-Polska czyli Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym (a także transnarodowym i międzyregionalnym) będzie realizowana w ramach odrębnego  celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). Celem globalnym Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Instytucja Zarządzająca (IZ) została umiejscowiona w Republice Czeskiej, z nią współdziała ze strony polskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę Krajowego Koordynatora (KK) Programu. Również wspólna Instytucja Certyfikująca Programu, została umiejscowiona w Republice Czeskiej. IZ Programu, po uzgodnieniu z KK, powołała Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) dla Programu RCz – RP z siedzibą po stronie czeskiej. W WST zatrudnieni są pracownicy z Republiki Czeskiej oraz z Polski, zgodnie z zasadą równego traktowania oraz partnerstwa.

Zasięg terytorialny Programu obejmuje:

 • Polska część obszaru objętego Programem składa się z 4 podregionów poziomu NUTS III: jeleniogórsko
  -wałbrzyskiego, opolskiego, rybnicko-jastrzębskiego, bielsko
  -bialskiego oraz obszaru powiatu pszczyńskiego (podregion centralny śląski).
 • Czeska część obszaru została wyznaczona na poziomie krajów (jednostki NUTS III): libereckiego, královéhradeckiego, pardubickiego, ołomunieckiego oraz morawskośląskiego.


PRIORYTETY PROGRAMU

Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń

Cele szczegółowe osi:

 • poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego;
 • poprawa stanu i jakości środowiska przyrodniczego w obszarze pogranicza polsko-czeskiego;
 • poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.
W ramach tej osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania ukierunkowane na modernizację i rozwój infrastruktury całego obszaru pogranicza. W związku z tym wspierane będą projekty związane z remontem, modernizacją i budową dróg lokalnych (uzupełniających istniejącą sieć dróg), modernizacją infrastruktury kolejowej, poprawą dostępności komunikacyjnej i innych świadczonych usług komunikacyjnych, polepszeniu stanu obsługi transportowej. Możliwe będzie także współfinansowanie projektów mających na celu przygotowanie strategii i opracowań dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Działanie 1.1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
Działanie 1.2. Ochrona środowiska 
Działanie 1.3. Profilaktyka zagrożeń

Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cele szczegółowe osi:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze pogranicza polsko-czeskiego;
 • rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego;
 • poprawa wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego.
Wsparcie w ramach tej osi priorytetowej ukierunkowane będzie na poprawę warunków dla rozwoju MŚP w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego wsparcie uzyskają projekty, które mają na celu wspieranie konkurencyjności MŚP i nawiązywanie trwałej transgranicznej współpracy, w tym projekty nakierowane na stworzenie możliwości nawiązania kontaktów z partnerem po drugiej stronie granicy np. poprzez organizację wystaw, targów, wymianę doświadczeń, tworzenie wspólnej platformy, czy też poprzez seminaria i szkolenia dla MŚP. Wspierane będzie również rozwijanie potencjału innowacyjnego, 
w tym współpraca w zakresie badań i rozwoju, edukacji, innowacji oraz w zakresie transferu technologii i know-how, wspierających MŚP oraz tworzenie powiązań przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi, czy placówkami badawczymi. Z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku pracy po obu stronach granicy wsparcie będą mogły uzyskać rozwiązania systemowe, które przyczynią się do tworzenia nowych miejsc zatrudnienia i złagodzenia problemów rynku pracy, a także przedsięwzięcia w zakresie rozwoju współpracy na rzecz edukacji 
(w tym przygotowania do pracy oraz realizacji kształcenia ustawicznego). Ważnymi dziedzinami wsparcia będzie także rozwój turystyki i rekreacji (w tym infrastruktury i usług turystycznych) oraz ochrona i odbudowa istniejącego bogactwa kulturowego 
i przyrodniczego.

Działanie 2.1. Rozwój przedsiębiorczości
Działanie 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki
Działanie 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

Oś Priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Cele szczegółowe osi:

 • wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne;
 • wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców;
 • stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez aktorów lokalnych – Fundusz Mikroprojektów.

Elementem wsparcia w ramach tej osi priorytetowej będzie tworzenie sieci współpracujących samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek świadczących usługi publiczne oraz innych instytucji publicznych w zakresie wymiany informacji, doświadczeń czy też poprzez stwarzanie podstaw ramowych , dokumentów programowych dla rozwijania tego typu współpracy. Dlatego wsparcie ukierunkowane będzie między innymi na realizację projektów infrastrukturalnych dotyczących modernizacji szkół oraz innych placówek edukacyjnych 
i kulturalnych, które są niezbędne dla realizacji współpracy społeczności lokalnych. Wsparcie otrzymają również projekty ukierunkowane na rozwój inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych po obu stronach granicy.

Działanie 3.1. Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
Działanie 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych
Działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów Fundusz Mikroprojektów będzie specyficznym instrumentem, który służy wspieraniu ransgranicznych działań o znaczeniu lokalnym, czyli małe działania nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjn
e.

Oś Priorytetowa 4. Pomoc techniczna

Cele szczegółowe osi:

 • zapewnienie skutecznego zarządzania i wdrażania Programu i wspieranie działań promocyjno-informacyjnych
W ramach tej osi wsparcie przeznaczone będzie między innymi na: przygotowanie i ocenę projektów, ekspertyzy i inne opracowania, oceny, przygotowanie dokumentów programowych, dokumentacji technicznej, jak również innych dokumentów niezbędnych dla programu oraz na wsparcie eksperckie.

BUDŻET PROGRAMU
Całkowity budżet programu (na całej czesko-polskiej granicy) wynosi 258 187 464 EUR, w tym wysokość środków z EFRR: 219 459 344 EUR, z czego strona polska przeznacza 115 779 344 EUR alokacji z EFRR.

Wysokość dofinansowania projektów.
Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w formie refundacji, w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych.

POTENCJALNI BENEFICJENCI
Potencjalni beneficjenci Programu (bez pomocy technicznej) to:

 • Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (w Polsce – województwa, powiaty w Republice Czeskiej - kraje oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia);
 • Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych;
 • Pozarządowe organizacje non-profit (NGO);
 • Izby gospodarcze;
 • Szkoły wyższe, inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
 • Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne);
 • Euroregiony.
 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK