43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Fundusz Mikroprojektów - Informacje

W 2004 roku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na granicy Republika Czeska – Polska rozpoczęto wdrażanie Funduszu Mikroprojektów jako znaczącego instrumentu wspierania i rozwoju współpracy transgranicznej i to zarówno z punktu widzenia lokalnego, jak i regionalnego. Nawiązuje on do Wspólnego Funduszu Małych Projektów, który na pograniczu polsko-czeskim funkcjonował od 1996 r. w ramach programu Phare Credo, a od 1999 r. w ramach programu Phare CBC.

Wnioskodawcy otrzymali możliwość pozyskiwania dotacji na projekty o charakterze nieinwestycyjnym z wyraźnym efektem transgranicznym z tych zakresów wsparcia, które zostały ujęte w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A oraz w jego Uzupełnieniu.

Fundusz Mikroprojektów z ogólnego punktu widzenia wspiera wypełnianie kluczowych celów ustanowionych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA na polsko-czeskim pograniczu, a zwłaszcza pomaga podmiotom w obszarze przygranicznym przezwyciężyć specyficzne problemy rozwojowe, wynikające z ich relatywnej izolacji z punktu widzenia polityki gospodarczej obu krajów. Ponadto Fundusz wspiera tworzenie i rozwój sieci powiązań po obu stronach granicy oraz wspiera tworzenie pomostów pomiędzy tymi systemami a Unią Europejską. Główne cele Funduszu to:

 • zredukowanie peryferyjnego charakteru regionu w celu poprawy warunków życia i stworzenia sieci powiązań po obu stronach granicy,
 • wspieranie dalszego rozwoju potencjału gospodarczego regionu przygranicznego poprzez wzmacnianie istniejących struktur, zwiększenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów gospodarczych oraz ożywienie gospodarki po obu stronach granicy, głównie poprzez wykorzystanie potencjału ruchu turystycznego,
 • wspieranie lokalnej współpracy społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na obszarze pogranicza,
 • integracja transgraniczna i wzmacnianie form długookresowej współpracy,
 • przygotowanie wspólnych imprez w celu wzajemnego lepszego poznania się i promowania współpracy transgranicznej.

Fundusz umożliwia wykonanie wspomnianych celów poprzez łatwy dostęp do finansowania przedsięwzięć o małej skali typu „Ludzie dla ludzi”, które odpowiadają na lokalne/regionalne zapotrzebowanie i posiadają efekt transgraniczny.

Priorytety Specyficzne dla Euroregionu Śląsk Cieszyński:

Projekty rozwiązujące problem wyrównanej pod względem terytorialnym dystrybucji środków finansowych Funduszu do Beneficjanta końcowego (Wnioskodawcy projektów) – zwłaszcza z obszarów położonych z dala od dużych skupisk ludności:

 • rozwój gospodarczy (także rozwój turystyki i ruchu turystycznego);
 • wspólne transgraniczne studia planistyczne i rozwojowe (także z obszaru środowiska naturalnego);
 • demokracja lokalna i zasoby ludzkie w zakresie wspólnych projektów rozwiązujących skutki restrukturalizacji regionu z akcentem na integrację europejską;
 • wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Zakres terytorialny:
Obszar działania Funduszu jest ograniczony obszarem NUTS III. Na potrzeby Funduszu obszar NUTS III w porozumieniu z właściwymi organami terytorialnymi i regionalnymi został podzielony na pograniczu polsko-czeskim na 6 autonomicznych regionów, przy czym dla każdego z regionów został wytypowany właściwy Euroregion. W zakresie działania Euroregionu Fundusz jest realizowany 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zarządzania i administracji Funduszem.

Obszar działania Euroregionu Śląsk Cieszyński:
Po stronie czeskiej: gminy tworzące Euroregion Těąínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, tj. gminy okresu (powiatu) Karviná oraz części okresu (powiatu) Frýdek-Místek: Bukovec, Hrčava, Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Bocanovice, Návsí, Písek, Písečná, Hrádek, Bystřice, Nýdek, Milíkov, Vendryně, Koąařiska, Třinec, Stříteľ, Vělopolí, Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Třanovice, Smilovice, Horní Toąanovice, Ropice, Horní Lomná, Dolní Lomná.
Po stronie polskiej: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie Zdrój, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Kryteria kwalifikowalności projektu: 
Projekt musi spełnić następujące podstawowe kryteria:

 • posiadać silny i ewidentny efekt transgraniczny (preferowane są projekty wspólne czyli projekty typu A);
 • sposób jego finansowania ma być realistyczny i przejrzysty;
 • ma być gotowy do realizacji;
 • ma wzmacniać możliwości instytucjonalne instytucji;
 • ma być zgodny z długookresowym planem rozwoju miasta, gminy lub regionu;
 • posiadać innowacyjne podejście (np. projekty pilotażowe).

Wysokość dofinansowania:
Poniżej zostały przedstawione kwoty minimalna i maksymalna, które mogą zostać przyznane z tego programu w ramach Funduszu Mikroprojektów na pojedynczy projekt:

 • kwota minimalna: 2 000 €
 • kwota maksymalna: 20 000 €

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75 % łącznej sumy kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałych minimum 25 % musi zostać pokryte ze źródeł własnych Wnioskodawcy albo partnerów czeskich, albo innych źródeł niż budżet Wspólnoty Europejskiej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 10 % wartości projektu przy założeniu, że udział EFRR w budżecie projektu będzie wynosił 75 %


Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK