43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg III A - Sprawozdawczość i rozliczenia

Sprawozdawczość:
Beneficjent końcowy (Wnioskodawca) jest zobowiązany do składania w Euroregionie:

 • sprawozdań kwartalnych, w terminie do 10 dni od zakończenia kwartału.
  W sprawozdaniu kwartalnym Beneficjent musi przedstawić informacje na temat stanu realizacji projektu oraz zaprezentować szczegółowe informacje o skali osiągniętych rezultatów.
 • raportu końcowego, w terminie do 25 dni po ukończeniu projektu, w wersji drukowanej i elektronicznej.
  Jest to krótki raport, w którym Wnioskodawca powinien przestawić przebieg projektu oraz jego wyniki. Objętość i zawartość raportu ustala Euroregion.
 • rozliczenia projektu i wniosku o płatność (części raportu). 
  Tak więc razem z raportem Wnioskodawca powinien przedłożyć również potwierdzone kopie faktur i dokumenty finansowe (wypisy z konta bankowego) oraz rozliczenie (wydatki i dochody).


Płatności / rozliczenia:

Przy realizacji zatwierdzonych projektów zaliczki nie są wypłacane. Beneficjent końcowy już przy składaniu wniosku musi zagwarantować zabezpieczenie pełnego finansowania złożonego projektu ze środków własnych na cały okres trwania projektu. Ostateczne rozliczenie określane jest w oparciu o raport końcowy, złożony przez Beneficjenta końcowego (łącznie z rozliczeniem) na ręce Euroregionu, i po jego akceptacji przez Jednostkę Finansową. Zwrotne wypłacenie kosztów kwalifikowanych projektu z przyznanego dofinansowania następuje po ich akceptacji i realizowane jest w odstępach kwartalnych.

Beneficjent wysyła również wniosek o płatność do Euroregionu, który dokonuje weryfikacji kwalifikowalności wydatków na podstawie otrzymanych dokumentów (np. faktur) i następnie przesyła do Urzędu Wojewódzkiego zbiorcze zestawienie wydatków. Beneficjent otrzymuje refundację z Urzędu Wojewódzkiego

W przypadku projektów dłuższych niż 3 miesiące istnieje możliwość składania wniosków o płatności cząstkowe, w miarę wydatkowania środków na realizację projektu. (Wnioskodawca może raz na kwartał kalendarzowy wystąpić z wnioskiem o płatność cząstkową).

Przewidziana jest również możliwość nieznacznych przekroczeń w ramach budżetu projektu. Przekroczenia takie nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości poszczególnych pozycji.

Beneficjent końcowy jest również zobowiązany do rzetelnego (dokładnego i regularnego) archiwizowania rejestrów. Archiwizacja rejestrów musi trwać pięć lat po zakończeniu programu.

Ponad to Umowa o dofinansowaniu umożliwia

 • Komisji,
 • Europejskiemu Urzędowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą/Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
 • Europejskiej Izbie Audytorów oraz
 • niezależnym audytorom wynajętym przez udzielającego dofinansowania

przeprowadzić zarówno kontrolę dokumentów, jak i kontrolę na miejscu realizacji projektu.

Dokumenty dotyczące sprawozdawczości oraz rozliczenia w ramach INTERREG dostępne na stronie:
http://www.interreg.gov.pl/Finansowanie/EFRR+INTERREG+III+A/

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK