43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg - Informacje
Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty:
 • Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich”:
  • stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
  • rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
  • modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
  • wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
  • rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
  • wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.
    
 • Komponent B – współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
   
 • Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.

Finansowanie i podział środków
Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:

 • komponent A – 80 % - 177,09 mln €
 • komponent B – 14% - 30,99 mln €
 • komponent C – 6% - 13,28 mln €


INTERREG III A
Podział środków w ramach komponentu A według granic Polski w latach 2004-2006:

 • Granica wschodnia: min. 35% środków przeznaczonych na komponent A, tj. 61,98 mln €;
 • Granica południowa: 28,5 mln €
 • Granica zachodnia: 86,60 mln €.

Granice i programy

- 5 dwustronnych:

 • Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie;
 • Polska – Brandenburgia;
 • Polska – Saksonia;
 • Polska – Czechy;
 • Polska - Słowacja

- 2 trójstronne:

 • Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki);
 • Polska – Białoruś – Ukraina.

Umiejscowienie Instytucji Zarządzającej i Płatniczej programów realizowanych w ramach INTERREG III A.:

 • Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
 • Polska – Brandenburgia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
 • Polska – Saksonia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
 • Polska – Czechy - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie czeskiej;
 • Polska – Słowacja - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
 • Polska – Białoruś – Ukraina - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
 • Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie litewskiej.

W ramach programów dwustronnych i trójstronnych, w których - w wyniku ustaleń z Komisją Europejską - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajdzie się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej będzie działać Instytucja Subpłatnicza (Ministerstwo Finansów).

Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:

 • Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – szczeciński i koszaliński (reguła 20%)
 • Polska – Brandenburgia – zielonogórski i gorzowski;
 • Polska – Saksonia – jeleniogórsko-wałbrzyski;
 • Polska – Czechy – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski;
 • Polska Słowacja – bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski;
 • Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński
 • Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.INTERREG III B i INTERREG III C
Projekty zgłoszone do INTERREG III B i INTERREG III C realizowane są w ramach struktur ponadnarodowych.

Polska uczestniczy w ramach:

- INTERREG III B:

 • w Programie CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space)
 • i w Programie BSR (Baltic Sea Region);

- INTERREG III C:

 • w Programie Strefy Północnej
 • i w Programie Strefy Wschodniej.

Obszar wsparcia dla programów:

 • CADSES – cały obszar Polski
 • BSR – cały obszar Polski
 • Strefa Północ - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.
 • Strefa Wschód - województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.

W obrębie INTERREG III C przynależność do danej strefy nie wyklucza możliwości uczestnictwa w projektach międzyregionalnej współpracy z udziałem partnerów z pozostałych stref istniejących w INTERREG III C.

POBIERZ PLIK:
Alokacja środków finansowych dla poszczególnych komponentów i programów w ramach INTERREG
(pobierz plik w formacie .doc)

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK